ALGEMENE VOORWAARDEN Afdrukken E-mail

Algemene Voorwaarden van Yelte.Net
d.d. 14-04-2007

  Algemeen

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door B. Weijdema directeur van Yelte
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten aan Yelte.

  Aansprakelijkheid
 3. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten wordt begrepen, alsmede een ten onrechte weigering van een opdracht- voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag waarop de door Yelte gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Yelte onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Op verzoek van cliënt kunnen nadere inlichtingen worden verstrekt over deze verzekering.
 4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Yelte aansprakelijkheid draagt, zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag waarop de door Yelte gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Yelte onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering draagt. Op verzoek van cliënt kunnen nadere inlichtingen worden verstrekt over deze verzekering.
 5. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten aan cliënten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Yelte gegeven opdrachten de bevoegdheid van Yelte in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die cliënten te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Yelte voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
 6. Verstrekte opdrachten worden door Yelte uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.

  Tarieven, declaraties en betalingen

 7. De kosten van de werkzaamheden zullen op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht op basis van een overeengekomen uurtarief te verhogen met BTW. Jaarlijks zal per 1 januari het tarief onder andere aan de hand van het consumptie prijsindexcijfer automatisch worden verhoogd.
 8. Aan cliënt zal worden doorbelast de door Yelte ten behoeve van de opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld reistijd, de kosten van een ingeschakelde trainers.
 9. In beginsel zal maandelijks aan cliënt een gespecificeerde declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan.

  Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 10. Op de rechtsverhouding tussen Yelte en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Utrecht is exclusief bevoegd van enig geschil tussen Yelte en een cliënt kennis te nemen.


 
| Disclaimer| Privacy Statement| Algemene Voorwaarden|
© 2018 Yelte
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.